Język Java – kurs podstawowy

Poznaj język Java! Zyskaj cenne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności.
Proponujemy skuteczną i wygodną metodę prowadzenia kursu, która polega na podsumowywaniu każdej części prezentowanego materiału szkoleniowego oraz sprawdzeniu nowo nabytej wiedzy za pomocą testu.
W podsumowaniach jeszcze raz zbieramy najważniejsze zaganiania, na które należy zwrócić uwagę. Testy służą rozwijaniu przez kursanta kreatywnego, algorytmicznego myślenia i polegają na sprawdzeniu zdobytych umiejętności i późniejszym ich skonfrontowaniu z innymi rozwiązaniami.

Podsumowania oraz testy mają również za zadanie wskazać kursantowi "dziwne" miejsca w strukturach Javy oraz jej zachowanie w pewnych charakterystycznych sytuacjach (tego typu sytuacje są sprawdzane na egzaminach certyfikujących).

Kurs kierowany jest do osób:

 • które dopiero zaczynają przygodę z programowaniem
 • chciałyby poszerzyć swoją wiedzę programistyczną o znajomość nowego języka

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne jak i praktyczne poznanie zagadnień związanych z programowaniem w języku Java. W czasie kursu zostaną przedstawione zagadnienia związane z programowaniem obiektowym z użyciem konstrukcji Javy poparte dużą ilością przykładów. Kurs omawia wszystkie słowa kluczowe języka oraz pokazuje ich zastosowanie.
Po ukończeniu kursu każdy z uczestników będzie w stanie samodzielnie pisać proste programy w tym języku. Kurs stanowi solidne podstawy do dalszego rozwijania umiejętności.

Wymagania:

 • Brak (pierwszy etap cyklu szkoleń)

Proponowane dalsze kursy:

Tematy kursu:

 • Wstęp
  • Krótki opis kursu
  • Oczekiwania
  • Wymagania
  • Nagrody
 • Wstęp do Javy
  • Dlaczego Java?
  • Opis platformy
  • Wyjaśnianie pojęć (JRE a JDK, J2SE a J2EE)
  • Kompilacja i uruchamianie, instalowanie przykładów i konfiguracja środowiska
  • Dokumentowanie a komentowanie kodu – JavaDocs
  • Test
 • Środowisko programistyczne i narzędzia
  • Instalacja JDK i IDE
  • Uruchamianie programów
  • Wiersz poleceń
  • Ant
  • Systemy kontroli wersji – CVS, Subversion
  • Podsumowanie
  • Test
 • Podstawy języka Java
  • Program „Hello World”
  • Omówienie głównych słów kluczowych i podstawowych zagadnień: komentarze, pakiety, 1 plik – 1 klasa, camelSyleCode, samodokumentujący się kod, import a import statyczny
  • Typy danych - proste, obiektowe: przypisania, inicjalizacje, konwersje między typami numerycznymi, rzutowanie, hierarchia nawiasów i operatorów
  • Tablice: inicjalizacja tablic i tablice anonimowe, kopiowanie tablic, sortowanie, tablice wielowymiarowe, klasy (Arrays i Collections)
  • Instrukcje sterujące: bloki instrukcji, instrukcje warunkowe, pętle, switch, przerywanie instrukcji sterowania
  • Wielkie liczby
  • Operacje wejścia/wyjścia
  • Autoboxing
  • Podsumowanie
  • Test
 • Obiekty i klasy
  • Obiekty a klasy. Pojęcia związane z programowaniem obiektowym.
  • Korzystanie z istniejących klas
  • Tworzenie własnych klas
  • Pola i metody: stałe, metody statyczne, pola statyczne, metoda main dokładniej
  • Konstrukcja obiektów
  • Przeładowywanie
  • Domyślna inicjalizacja pól składowych
  • Konstruktory domyślne
  • Wywoływanie innego konstruktora
  • Bloki inicjalizacji
  • Niszczenie obiektów i metoda finalize
  • Techniki: metody fabryki, późna inicjalizacja
  • Podsumowanie
  • Test
 • Dziedziczenie i polimorfizm
  • Klasa Object
  • Rozszerzanie klas: hierarchia dziedziczenia, polimorfizm, wiązanie dynamiczne, zapobieganie dziedziczeniu, rzutowanie
  • Dziedziczenie a modyfikatory dostępu
  • Podsumowanie
  • Test
 • Interfejsy i klasy abstrakcyjne
  • Interfejsy
  • Klasy abstrakcyjne
  • Zastosowania
  • Podsumowanie
  • Test
 • Zaawansowane elementy języka Java
  • Klasy wewnętrzne klasy proxy, klasy anonimowe i statyczne
  • Java Beans
  • Adnotacje
  • Typy wyliczeniowe
  • Asercje
  • Garbage Collector – podstawy
  • Podsumowanie
  • Test
 • Java I/O
  • Klasa File
  • Klasy strumienie i znakowe
  • RandomAccessFile
  • Standardowe wejście / wyjście
  • Serializacja (Interfejsy: serializable, externalizable)
  • Atomizacja (StreamTokenizer, StringTokenizer)
  • Podsumowanie
  • Test
 • Kolekcje
  • Hierarchia kolekcji
  • Interfejsy Collection, Set. List. Map
  • Generics
  • Posortowane klasy kolekcji
  • Metody equals i hashCode
  • Interfejsy Cloneable/Comparable
  • Tworzenie głębokich kopii, zastosowanie
  • Kolekcje a dostęp współbieżny – podstawy
  • Podsumowanie
  • Test
 • Wzorce projektowe
  • Singleton
  • Wzorzec metody fabrykującej
  • Wzorzec fabryki abstrakcyjnej
  • Wzorzec dekoratora
  • Wzorzec mostu
  • Obserwator
  • Template
  • Proxy, fasada, adapter
  • Inne wzorce
  • Podsumowanie
  • Test
 • Obsługa zdarzeń
  • Wprowadzenie
  • Akcje
  • Implementacja zdarzeń w AWT
  • Podsumowanie
  • Test
 • Tworzenie interfejsu użytkownika – Swing framework
  • Wprowadzenie do Swing
  • Przegląd komponentów
  • Zastosowanie wzorca MVC
  • Eclipse Visual Editor
  • Swing a wątki
  • AWT -> Swing -> ?
  • Podsumowanie
  • Test
 • Obsługa błędów - wyjątki
  • Obsługa błędów
  • Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków
  • Definiowanie własnych klas wyjątków
  • Hierarchia
  • Klauzula finally
  • Podsumowanie
  • Test
 • Praca z debuggerem
  • Wyjątki i błędy – hierarchia
  • Wyjątki a polimorfizm
  • Przechwytywanie wyjątków
  • Tworzenie własnych klas błędów
  • Praca krokowa za pomocą debuggera
  • Podsumowanie
  • Test
 • jUnit framework
  • Idea programownia w oparciu o testy
  • JUnit framework z użyciem adnotacji
 • Przygotowywanie aplikacji do użytku
  • Pliki JAR
  • Java Web Start
  • Aplety
  • Zapamiętywanie ustawień użytkownika
  • Podsumowanie
  • Test
 • Podstawy notacji UML
  • Diagram klas
  • Diagram sekwencji
  • Podsumowanie
  • Test
 • Podsumowanie
  • Omówienie testów dotyczących poszczególnych działów
  • Test ogólny – sprawdzenie siebie
  • Omówienie wyników
  • Trendy
  • Ciekawostki
  • Zaproponowanie kolejnych etapów szkoleń
  • Koniec

Czas szkolenia

 • 50 godzin

Koszt szkolenia

 • 6699 zł - tryb indywidualny
 • 2299 zł - (za osobę), szkolenie grupowe (od 3 osób)
 • 110 zł - 1 godzina dodatkowych korepetycji (po ukończeniu kursu)

Formularz zamówienia na szkolenie

Wypełniony formularz zgłoszenia można przesłać faksem, pocztą lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.

Związane z kursem promocje:

 • uczestnik kursu, który po jego zakończeniu zdecyduje się wziąć udział w innych naszych kursach, otrzymuje zniżkę na kolejny kurs w proponowanej przez nas ścieżce w wysokości 10%

Wyślij zapytanie

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.
Wyślij zapytanie lub zgłoś udział w szkoleniu

Współpracujemy

Szkolimy na: